Vize rozvoje Tetína řeší komplexně celou obec v podobě konkrétních návrhů. Tyto návrhy jsou vodítkem a doporučením pro vedení obce, kam by mohla v budoucnu směřovat svůj vývoj a aktivity. Nejedná se o návrhy, které se musí v navržené podobě realizovat. Jde o soubor nápadů, které ukáží možné řešení dající se dále rozvíjet a vylepšovat. Stejně tak, jako se nově ukazují možnosti a konkretizují požadavky, tak se Vize v čase mění. Nad nápady a návrhy by se měla vést diskuze a vedení obce může podnětné nápady dále zapracovávat v dalších navazujících projektových fázích.

Tetín je místem kde se po dlouhá léta střetávají světy pohanské a křesťanské a vzájemně splývají. Člověk zde prochází a naslouchá dávným tisíciletím, která jsou ukryta ve skalách a chodbách jeskyň. Hradiště dává tušit o kněžnách, věštkyních a obětech, jejichž důkazem jsou hojné zbytky na hradišti. Jak píše ve své kronice František Čáp „Kamkoliv tu do země zakopneš, všude se ti povalují střepy od popelnic a bohoslužebných nádob, kosti lidské, zvířecí, šperky, sponky i jiné osobní věci z doby dávno pohanské tak i křesťanské.“ Magickou sílu Tetínu dodává jedinečná poloha nad řekou, na skalách, kde žije pták Kuhán, v blízkosti lesů, jeskyň a lomů. Není zřejmě druhého tak bohatého místa.

Předními tématy vizí rozvoje obce je krajina, historie spojena s archeologií a lomy. Konceptem řešení krajiny je návrat původně kulturní krajiny s ovocnými sady, loukami a pastvinami. Zdejší krajina byla původně téměř bezlesá a velmi intenzivně zemědělsky obhospodařovaná. Vlivem intenzifikace zemědělství a opuštěním pastevectví se plochy méně vhodné pro polní obhospodařování začaly zalesňovat, proto většina lesů je druhová s nepůvodní skladbou. V podobě jakési miniaturní krajiny se objevuje v intravilánu obce. Navrženy jsou zde květnaté louky, obnovena krasové stepi na skaliskách a umožněn prostor pro zabydlení odpovídajícím druhům rostlinným i živočišným. Dochází tak k prolínání krajiny vnější a vnitřní. Takto řešená místa jsou především Tetínské terasy, prostředí rokle s vodopádem pod hradem a okolí centrální křižovatky.

Bohatá historie Tetína je zastoupena hojnými archeologickými nálezy, bájnou Tetou i přítomností sv. Ludmily. Každé kapitole je vyhrazena samostatná expozice v rekonstruovaném muzeu. Historickou stopu jsou ulice i některé ulice a místa v obci, která jsou definována a navržena na ochranu.

Velkou kapitolou Tetína jsou vápencové lomy, které značně ovlivnily nejen krajinu, ale i život místních obyvatel. Pro některé lomy jsou navrženy rekultivace a možnosti využití, některé zůstávají ponechány přírodě. Opuštěné lomy přispívají ke zvýšení biodiverzity krajiny díky pestré mozaice vzácných stanovišť, které z intenzivně obhospodařované krajiny rychle mizí a skýtají příhodné podmínky pro přežití řady významných druhů.

Ze současných témat obce je součástí vizí rozvoje rekonstrukce kulturního domu, mateřské školky, márnice s úpravou okolí hřbitova, fotbalového hřiště s novými kabinami ale i virtuální prostředí jako zdroj informací pro návštěvníky i místní obyvatele. Součástí návrhů je i vedení turistických cest, vyhlídkové trasy s navrženým podobami vyhlídek. Nově je zavedena i železniční zastávky Tetín. Jako podklad pro připravovaný územní plán obce je vymezena hranice zastavitelnosti a definují tak maximální možné rozšíření obce. Tetín nemá potřebu se více rozšiřovat a ani by to nebylo vhodné více zasahovat do přilehlé krajiny.

Pokud si chcete prohlédnout Vizi pokračujte níže na této stránce.

Seznam zdrojů

Literatura

 • Hejna, M. Lomy a vápenice v srdci Českého krasu. Envidea o.s. 2012. 91 stran.
 • Vokolek, V. Neznámé Čechy. Posvátná místa středních Čech. 1. vydání. Praha: Mladá fronta a.s. 2009. 264 stran. ISBN: 978-80-204-2079-4
 • Čáp, F. Kroniky
 • Tetín historický a speleogický. Zlatý Kůň, Česká speleologická společnost. 1996. ISBN: 80-85304-46-5
 • Hájek, Václav z Libočan. Česká kronika.Praha: Odeon. 1981
 • Dvořák, O. Tajemná tvář krajiny mezi Berounkou a Brdy. 1. vydání. Beroun: Knihkupectví U radnice. 2001. ISBN: 80-902881-3-8
 • Kozák, P. Energie míst na západ od Prahy. 1. vydání. České Budějovice: ArchET. 2003. ISBN: 80-902394-1-2
 • Matoušková, A., Mevaldová, H. Tetín sv. Ludmily v českých dějinách. 1. vydání. Beroun: BAROKO. 1992. ISBN: 80-902394-1-2
 • Brajerová, J. Procházka Tetínem. Tetín. 1995.

Internetové stránky

 • http://fotoarchiv.geology.cz
 • http://lokality.geology.cz
 • http://www.hornictvi.info
 • http://www.tetin.cz
 • http://www.insect-communities.cz
 • http://www.osel.cz
 • http://tetin.speleo.cz
 • http://ceskykras.ochranaprirody.cz
 • http://ekolist.cz
 • http://www.mesto-beroun.cz
 • http://kbkmalodraha.webnode.cz

Máte otázky?


Všechny otázky vám rádi zodpovíme, stačí nás kontaktovat: