Vize rozvoje Tetín

Analytická mapa a text

Podívejte se na analytickou část vize

Co je analytická mapa?


Vážení občané obce Tetín, v uplynulých dnech u Vás náš tým strávil spoustu času. Abychom co nejlépe poznali Vaši obec, důkladně jsme si prošli každý její kout. Svá pozorování a zjištění jsme si pečlivě zaznamenávali do speciální analytické mapy. Vzniklá schémata jsou podkladem pro další práci. Kliknutím na jednotlivé elementy se dozvíte více informací vztahujících se ke konkrétnímu místu, jako doplňující informace pak slouží textová část.

ÚVOD

Tetín je místem kde se po dlouhá léta střetávají světy pohanské a křesťanské a vzájemně splývají. Člověk zde prochází a naslouchá dávným tisíciletím, která jsou ukryta ve skalách a chodbách jeskyň. Hradiště dává tušit o kněžnách, věštkyních a obětech, jejichž důkazem jsou hojné zbytky na hradišti. Jak píše ve své kronice František Čáp „Kamkoliv tu do země zakopneš, všude se ti povalují střepy od popelnic a bohoslužebných nádob, kosti lidské, zvířecí, šperky, sponky i jiné osobní věci z doby dávno pohanské tak i křesťanské.“ Magickou sílu Tetínu dodává jedinečná poloha nad řekou, na skalách, kde žije pták Kuhán, v blízkosti lesů, jeskyň a lomů. Není zřejmě druhého tak bohatého místa.

CELKOVÁ ŘEŠENÍ

Řešení celkové zástavby

Pro zhotovení územního plánu obce je potřeba stanovit hranice zastavitelnosti, které budou konečné a definují tak maximální možné rozšíření obce. Tetín nemá potřebu se více rozšiřovat a ani by to nebylo vhodné více zasahovat do přilehlé krajiny. V jednání jsou nyní pozemky Na Dílech a doplňuje se parcelace v části Pod Ajskou. V podstatě se jedná spíše o menší doplnění zástavby. Dále je možné doplnit zástavbu uvnitř obce, na některých místech sloužících momentálně jako zahrady.

Propojení do okolí turistické trasy, cyklotrasy, cyklostezky

Tetínem prochází jedna turistická značka vedená z Berouna na Srbsko, dále na Korno a Koněprusy. Trasa vedená z Berouna bude mnohem příjemnější přes Damil, eliminuje se tak chůze po silnici. Zároveň se více zpřístupní Damil s jeho potenciálem. Vznikne tak i zajímavé výletní místo pro obyvatele Berouna.

Velmi vytížená je cyklistická trasa a naučná stezka vedená po druhé straně řeky ve směru Beroun - Karlštejn - Koněprusy. Z té se napojuje značka do Sv. Jana pod Skalou a Mořinu. Dobré by bylo trasovat značku i po straně řeky pod Tetínem. Dojde tak k lepšímu napojení na obec a zároveň k přínosnému rozmělnění vytíženosti současné trasy kolem řeky Berounky. Cesta pod Tetínem může poskytnout jiný terén, stinnou část a zajímavý pohled na levý břeh řeky se skalnatými stěnami. Přínosný bude pro obec projekt cyklostezky (cyklotrasy) z Berouna přes Tetín do Srbska, zde bychom mohli lokalizovat zajímavé místa pro odpočinek turistů. Velmi přínosné bude propojení obou břehů v oblasti zvané V Kozle, například přívozem, transborderem apod. Možné vedení přímé nové trasy z Tetína směrem ke koněpruským jeskyním mimo Kodu (vysoce chráněné místo) budeme také dále rozpracovávat.

Propojky a jejich návrat v kraji pro místní, vycházkové okruhy, trasy k zajímavým místům

Příhodné bude zpřístupnit více cest na Damilu. Většinou bude stačit odstranit bujnou vegetaci a cesty tak rozšířit a zviditelnit. Některé cesty bude potřeba upravit povrchově, zpevnit.

Zcela nová by byla cesta mezi pastvinami směrem do centra obce. Nutné je ověřit reálnost z pohledu majetkového.

Naskýtá se možnost navázat na historickou cestu, které vedla od muzea směrem k trati. Po ověření využití propustku v tomto místě, by vznikla velmi zajímavá spojnice s řekou a cestou podél řeky.

K ověření je možnost vedení severní cesty pod zahradami z pohledu reálnosti úpravy terénu a trasování v PR. Přínosný by byl úsek alespoň od muzea ke Kostelu Sv. Jana Nepomuckého. S tím souvisí téma zamezení vyhazování odpadků právě tady v rezervaci.

Další možnost je obnovení staré cesty, která vedla od Kostela Sv. Jana Nepomuckého ke strážnímu domku. Tady je ale problém s přecházením přes trať a tudíž nedostatečná bezpečnost.

Důležitému zokruhování cest vně obce pomůže záhumenní cesta pod Kodou směrem na Damil.

Návrat a tvorba propojek v rámci sídla, zlepšení průchodnosti pro místní

Obec má spoustu zajímavých pěšin, propojek v historickém jádru. Důležité je tuto hodnotu podpořit a zachovávat tyto cesty. Nově by mohlo vzniknout navázání teras pod kostely se strání v podhradí. Upraveno by mělo být i procházení kolem kostela Sv. Ludmily a logické napojení náměstí na terasy.

Okruhy kolem obce

Zajímavé by bylo vést tématické okruhy obcí a okolím. Tématem mohou být lomy, historie, meditativní míst apod.

Doprava

Dopravní situace v obci je zatížena svážením kameniva z blízkého lomu. Především to má vliv na prašnost prostředí. Hodně zatížená je ulice Dr. Aksamita. Volba vhodného povrchu a doplňkové zeleně napomůže k eliminaci a zpříjemnění pohybu po komunikacích. Problém v obci je nedostatečná kapacita parkovacích míst v oblasti náměstí (bude řešeno v rámci architektonické soutěže) a ulice Župní. V této ulici bude nutné nalézt vhodný profil komunikace tak, aby umožnil bezpečnější pohyb chodců a zároveň došlo ke zklidnění dopravy. Nebezpečná je oblast pohybu dětí před mateřskou školkou. V podstatě celá ulice až k sokolovně by uvítala příjemnější podobu, i toho hlediska, že do sokolovny chodí děti na tělocvik. Chybějící chodník k sokolovně a v ulici Na Knížecí je v řešení, přesto je dobré zahrnout úpravu do těchto úvah. S tím souvisí návrh profilu jednotlivých ulic podle heiarchie, především v nové zástavbě. Páteřní ulice je nutné doplnit chodníky, obytné ulice budou bez chodníků doplněné dopravou v klidu a zelení, zachovat odpovídající podobu v historickém jádru obce. Předmětem řešení bude také návrh parkování a celkového řešení koncepce oslav z pohledu dopravy.

POTENCIÁLY

Potenciálem jsou myšleny schopnosti, možnosti na základě čeho tvořit a témata jedinečná pro Tetín, které rozvíjet v podobě následujících konkrétních studií. Tetín má mnoho oblastí skýtajících objevené i ukryté ambice. Jedná se o specifické témata, které jsou jedinečné pouze pro Tetín a proto se jejich rozpracováváním může Tetín profilovat a zviditelňovat nejen v rámci rozvoje turistického ruchu, ale také v rámci rozvoje naplňování potřeb místních obyvatel.

Navržené potenciály se budou konkrétně dále řešit a jejich níže popsaná podoba se tedy může dále měnit a konkretizovat.

Archeologické nálezy

Nálezy dokládající osídlení staré 250 000 let. Menší záchranné výzkumy i náhodné sběry pocházejí z období neolit, kultura lineární, eneolit, doba bronzová, haštalská, laténská, římská, hradištní. Vrch Damil jako nalezištěm fosílií z období devonu. “Tetínský poklad” ze 13. století v jeskyni v Kodském lese. Půjde o zapojení nálezů do muzea.

Slovanské hradiště

Založení Tetína podle pověsti mýtickou Tetkou a staročeské pověsti s tím spojené. Půjde o hledání způsobu vyjádření pověstí a mytologie spjatých s tímto místem.

S tématem slovanského hradiště se bude dále pracovat jak v terénu (venkovní expozice), tak v novém muzeu. Měla by vzniknout okružní cesta kolem hradiště (uvědomění si rozsahu hradiště).

Kněžna Ludmila

Je nejvýraznější osobností Tetína. S její osobností může být spojena do budoucna jak rekonstrukce návsi a areálu celého hradiště, tak také stezky v krajině, místa a snad i tématické vyčlenění muzea na muzeum počátků Přemyslovců.

Koda

Místo s nejvyšší ochranou krajiny již funguje jako velký magnet a potenciál. Zde půjde o stanovení míry využitelnosti a možnosti otevření. Vše bude probíhat ve spolupráci s CHKO. Půjde o možná místa kolem turistických tras, které by se mohly zvelebit a upravit, popřípadě identifikovat nová.

Damil

Vrch s potenciálem jako duchovním, tak turistickým. Výletní místo může poskytovat nejen místa vyhlídek, ale také možnosti aktivního odpočinku pro cyklisty. Do budoucna může být zajímavým výletním cíle nejen pro turisty přijíždějíc z dálky, ale i pro výletníky obyvatele Berouna a Tetína. Přírodní charakter a úcta k přírodě však musí zůstat zachována.

Lomy - vytvořená krajina

Historie, geologie, příroda, výzkum. Zjišťujeme jak se postavit k lomům jako přetvořené krajině a jejich možnému budoucímu využití. Ekologický přistup obce a využití potenciálu krajiny lomové je zajímavý zvláště vzhledem k zapojení do pomyslné osy lomů Malá a Velká Amerika a Koněprusy.

Úzkokolejka KBK
Jeskyně - ukrytá krajina

Převážně oblast Tetínské skály a Koda. Možný způsob zpřístupnění nebo informací o jeskyních ve spojení s tetínskými jeskyňáři a s novou expozicí v muzeu. Lepší napojení na Koněpruské jeskyně (jak funkčně tak tématicky) a můžeme také pracovat s propagací samotné speleologie.

Řeka Berounka

Pohled na řeku, romantika, odpočinek, koupání v blízkosti propustku.

Duchovní prostředí

Na Tetín lidé směřují pro jeho magické místo, spiritualitu, duchovní obnovu, nejen za přírodou a historií. Půjde také o práci s duchovním a tajemnem vrchu Damil, které je zde velmi zřetelné např. formou ohniště apod. Budeme také rozpracovávat téma Tetínského pokladu.

Turistika, cykloturistika
Václav Hájek z Libočan

Kronika, která vznikla za jeho působení na Tetíně. Toto není moc známé a přitom tolik důležité pro dějiny.

Moderní obec z hlediska zapojení technologií

Obec má ambici stát se vzorovou obcí ve využívání digitálních technologií pro správu a zadávání dat, pokrytí internetem. Je možné pracovat a rozpracovávat myšlenku Smart village pro využití místními obyvateli nebo také virtuální turistiku apod. Směrů je více, jedná se o nový obor, který může proniknout jak do muzea, obecního úřadu tak knihovny, kroužků pro seniory apod.

Hipoturistika

Možnost poznávání prajiny nejen na kole nebo pěšky, ale i cestováním krajinou v koňském sedle. Půjde o vyhledání podobných vzdálených míst a navržení možných hipostezek s místy odpočinku jako pro člověka tak pro zvířata.

KRAJINA

Vodopád, studánka, čistička

Vodopád je jedno z nejhezčích míst na Tetíně. Je to romantická krajina uvnitř obce. Cesta k němu vede podél potoka a napojuje se hned za čističkou. Ta se tu stala rušivým elementem vizuálním (svou polohou a vzhledem absolutně narušila hodnotu místa) i technickým, kdy kvůli nedostatečnému fungování znečišťuje přítok do potoka. V ideálním případě by bylo dobré alespoň celý objekt i s oplocením upravit do přijatelné podoby, aby nepůsobil jako špunt zacpávající cestu do rokle. Vhodné by bylo také zřídit usazovací a čistící přírodní vodní tůň, hned za čističkou, aby se zde vytékající voda dočistila a dále roklí tekla již čistá nezapáchající voda. Především cesta z rokle do obce se ztrácí v odtokovém žlabu u oplocení.

Zároveň by bylo vhodné prostor v těsné blízkosti objektu čističky lépe zpřístupnit vyúsťujícím cestám. Ve stráni pod roklí se nachází malá studánka, které je znečištěná a bez vody. I toto místo si zaslouží pozornost.

Otázkou je, zda obnovit cestu směrem k řece přes vodopád, jak bylo dříve pomocí záchytných lan. Lepší variantou by bylo nalézt místo pro cestu mimo vodopád a vystavět subtilní schody, které svou podobou nebudou narušovat ráz krajiny. Jiná využitelná cesta v tomto směru zde není. Druhá cesta, vedoucí od hradiště po příkré stráni, bude dobré upravit, aby byla schůdná i v mokrém terénu. Od vodopádu vede cesta k řece. Tuto cestu bude dobré pročistit a udržovat, jelikož je to jedno z mála propojeních s cestou podél Berounky. Ve spodní části se nachází jakási štola (je nutné zjistit okolnosti), která by po otevření poskytla výhled na řeku. U tratě (kde by byla zastávka vlaku) je možné zbudovat kolárnu pro uzamčení kol. Otevře se tak další možnost přístupu na Tetín pro turisty (cyklisty), kteří procházejí podél řeky.

Stráň v podhradí

Celý svah má skalnatý charakter a připomíná tak založení hradiště nad roklí. Na západě navazuje na terasy pod kostely a na východě vstupuje do rokle s potokem. Pěšina od školy k potoku tu kopíruje tu historickou. V dřívějších dobách svah nabízel odpovídající floru suché stráni. Dnes tuto podobu ruší zahrádkářská výsadba, a původní rostliny byly potlačeny nevhodnými rostlinami a stromy. Spodní část stráně splynula se soukromími zahradami a veřejná cesta není dostatečně čitelná. Je třeba obnovit původní charakter stráně, změnit rostlinstvo. Zviditelnit cesty, které pokračují přes potok. Na místě bude ještě ověřit možnost propojení pěšinou tuto část s částí teras pod kostely.

Březový háj

Oblast před hřbitovem a hřištěm pokrývá čistě březový háj, který protíná jedna cesta směrem ke hřbitovu. Svou povahou dobře kontrastuje s přilehlou lesnatou roklí a otevřenou krajinou na konci obce. Vhodné je podpořit podobu a fungování prostoru vedením menších cest, pěšin a doplněním přírodních (dřevěných) herních prvků, které budou korespondovat s touto „krajinou“ a doplní již stávající herní prvky. Vznikne tak příjemný parčík jako předprostor hřbitova a hřiště.

Obnovení průtoku vody u teras
Terasy - úprava prostoru, vhodné rostlinstvo
Terasy pro školu

Terasy by daly možnost dětem ze školy například pěstování, broukoviště apod. Část může sloužit jako venkovní třída, zastřešena jednoduchým altánem.

Vyhlídka na hradišti

Pracovat s vyhlídkou v logice hradiště. Upravit podobu sezení a vyhlídkového místa, které nemusí tvořit jen lavičky.

Damil

Nenápadný zarůstající vápencový kopec se mírně vzpíná nad Tetínem. Značená cesta je pouze na vrchol a na vyhlídky, což je pouze malá část zajímavé lokality. Na vrcholu je malá plošina s výškovým kamenem, která by bez zalesnění umožnila dobrý výhled. Místo, které nese povahu posvátnosti skýtalo zřejmě v minulosti i hradiště. Magické vlastnosti vycházející z dávné minulosti nejsou příliš zmiňovány. Nezřetelné zbytky valů pravěkého hradiště a nález zbytku cisterny na vrchu Damil předpokládá, že místo sloužilo díky svému vyvýšení jako forma strážiště podléhající blízkému hradišti Tetín. Z geologického významu je to lokalita doporučená k ochraně geologické fenoménu a je vedená jako geoturistická zajímavost. Zarůstající opuštěné vápencové lomy, které jsou mimochodem ještě neodtěžené, travnaté a křovinaté stráně nabízejí botanicky zajímavé mechy, lišejníky a další rostliny. Aktivní těžba v blízkosti nese nebezpečí zasypání lomů deponiemi. Negativní je zarůstání vegetací. Zajímavé bude posoudit obnovení části pastvin, jakožto původního využívání oblasti. Zalesněné vzniklo z větší části až v dobách těžby z důvodu omezení prašnosti.

Přínosné bude zpřístupnit více cesty a pěšiny, které by daly poznat celou lokalitu. V podstatě jen o regulaci vegetace. Konkrétně cesta k bývalému lomu Na Sekyře a cesta okolo lomu na Krétě směrem k vrcholu. Dále severní cesta pod kopcem, které by vedla po kraji pole. Nutné bude zlepšit výhled z vrcholu směrem k Berounu vykácením stromů, s možností umístění dřevěné mírně vyvýšené vyhlídky. Povahu místa by bylo dobré podpořit například sochou, spojenou s mytologií. Pěkný výhled je kousek pod vrcholem směrem na Tetín, který bude dobré zlepšit vykácením tří vysokých stromů. Naskýtá se možnost umístit na Damil, konkrétně na místo vyhlídky nad Modrým lomem, ohniště na pálení čarodějnic. Tady je ideální místo z pohledu pozice na vyvýšeném místě i z pohledu pohanské lokality, kde právě tady byla podle historie nejedna bytost upálena. Předmětem další práce bude ověření předpokladu budoucího výskytu zajímavé flory, fauny v lomech, jak by výskyt ovlivnila blízkost Kody (migrace rostlin) a posouzení možnosti stát se přírodní rezervací. Dále k ověření je existence dvou štol.

Modrý lom

V současné době se lom využívá k ukládání výkopové zeminy a zároveň jako motokrosová trať s občasnými závody motocyklů. Z těchto důvodů je terén většinou značně rozbahněný. Do lomu jsou dvě příjezdové cesty, jedna na trať a jedna na horní plochu bývalé střelnice. Ke zvážení je míra zavežení tak, aby lom mohl dále fungovat pro motokros a případné doplnění o podobný sport (BMX trať, rampy pro skate apod.). Zároveň se nabízí možnost přemístění sběrného dvora do tohoto lomu. Do lomu je dobrý přístup a ostatním aktivitám by to nemuselo vadit. Předpokladem je rozumná forma do krajiny. Vhodné by bylo zároveň umožnit dobrou přístupnost k tunelu a celkovou prostupnost lomem.

Bílý lom

V nedotěženém Bílém lomu se těžba ukončila v roce 1962, jedná se tedy o nejmladší lom v oblasti Damilu. Tento lom je prozatím ponechán přírodě. K lomu patří bývalá trafačka. Přístupová cesta navazuje na Modrý lom a dále pokračuje směrem na Koledník. Z této cesty vede odbočka nad lom, která je nyní málo prostupná. Dobré bude tuto cestu obnovit a navázat na ni cestu na novou turistickou značku. Tento lom má ambici vhodné rekultivace s obnovením specifické flory a fauny. Velké škoda by bylo využití pro pouhé zavážení. Vzhledem k umístění lomu v blízkosti přírodně hodnotné oblasti Koda by se dala předpokládat určitá migrace některých rostlinných a živočišných druhů.

Kruhový lom

Přestože v tomto lomu ještě probíhá těžba, je dobré uvažovat o využití lomu po ukončení těžby (vydobytí zásob se předpokládá mezi roky 2033 a 2035) a případně zahájit postupnou rekultivaci. Rozlohou, umístěním a zavodněním má lom velký potenciál v přítomné krajině. Příkladem může být nedaleký Zlatý kůň a lom Na Kobyle.

Lom Na Sekyře

Lom je hodně zarostlý a svým charakterem je zajímavý. Nutné je ale k němu zpřístupnit lépe cestu, nejlépe podél okraje lesa pod Damilem.

Koda

V rozsáhlém území NPR je v souladu s členitým reliéfem a klimatem vyvinut soubor vápnomilnývh ekosystémů zahrnující všechny hlavní biotopy Českého krasu. Nachází se zde několik údolí se stepními a hájními porosty, ve kterých se nachází velké množství chráněné zvěře a rostlin. Rezervace byla založena za účelem ochrany krajinného rázu, zvířeny a květeny. Z Tetína vede Kodským lesem turistická značka směrem na Srbsko, Koněprusy a Korno. Přímo z obce je pouze jedna cesta, která je značena do Kody. Přínosný by bylo trasovat více cest tímto směrem a napojit na četné cest v Kodském lese. Vhodná by bylo úprava cesty pod Kodou, která má povahu záhumenní cesta. Fungovala by jako propojení mezi Kodou, Damilem, lomy a obcí. Obnovu si žádá cesta vedoucí od mlýna na Srbsko je poškozena zřejmě opakovanou půdní erozí. Velmi zajímavé je řečiště potoka přímo pod rybníkem. Jeho těsné okolí je ohroženo nevhodnou úpravou zahrady a navazujícího pozemku. Zároveň by bylo vhodné přizpůsobit formu oplocení této části. Určitě by bylo na místě lepší značení a informace, například do Údolí děsu. Předmětem další práce bude ověřit možnost vedení naučných stezek, které by nesly specifická témata a procházely tak místy zajímavých výskytů rostlin, živočichů, vstupů do jeskyň apod.

Úzkokolejka KBK

V části kde se nachází tunel k Modrému lomu je nejvíce patrné vedení bývalé úzkokolejky, které byla vedena do jednotlivých lomů na Damilu. Samotný tunel není v současné době průchozí. Prostor před tunelem od obce ruší kýmsi obývaný bývalý betonový domek na skladování trhavin ve svahu. Z druhé strany od lomu není přístup kvůli značnému rozbahnění lomu. Kamenný mostek nedaleko je poměrně zarostlý a není téměř vidět. Dobré bude tento prostor udržovat včetně krátké cesty pod mostek. Díky dochovanému valu směrem na Koněprusy je ještě patrné trasování. Vhodné by bylo jeho zviditelnění, zpřístupnění a využití pro cestu k lomům. K posouzení ještě zůstává, zda je možné zprůchodnit tunel a vést tudy cestu do lomu.

Stromořadí za vsí

Pro podporu krajinného rázu by bylo dobré podpořit liniovou zeleň podél silnic. Konkrétně chybějící stromořadí směrem k Berounu a doplnit směrem na Srbsko. Vznikne tak citlivější propojení a vstup do krajiny.

Liniová zeleň

Dalším přínosným prvkem podporující krajinný ráz krajiny je liniová zeleň pod vodárnou směrem k Modrému lomu. Tuto zeleň podpořit vedením cesty, která zároveň poskytne příjemnou trasu za vsí. V minulosti tudy pravděpodobně vedl potok, což je nutné ověřit.

OBECNÍ BUDOVY

Kulturní dům a okolí

Kulturní dům procházející postupnou rekonstrukcí si žádá plné naplnění jednotlivých prostor. V případě, že by se obecní úřad přesunul do budovy muzea, uvolní se v prvním patře tři místnosti, kde nyní úřad sídlí. Využití by mohly najít zájmové spolky a lepší prostory by získala i místní knihovna. Velký sál s přísálým se svou kapacitou nabízí kromě obecních akcí k pronájmu oblastním aktivitám. Další poptávané činnosti občanů jsou více kulturní, taneční, promítání, přednášky, hudební akce, drobné služby. K vyžití a pronájmu se po rekonstrukci nabídnou i sklepní prostory. Ke zvážení je umístění zde SDH, zda by bylo možné k budově přistavit dostatečně velké garáže. Základním požadavkem pro obec je dobrá fungující hospoda se stravováním, která by zahrnula i nekuřáckou část. Alespoň sezonně by nabídka mohla být rozšířena o celodenní provoz. Zvláště, poskytovala by obec možnosti ubytování. Prostory hospody se mohou rozšířit o bývalou poštu. Součástí KD je i malý byt, který bude nutné posoudit kapacitně i stavebně a navrhnout úpravu s využitím. Hlavní požadavek je úprava okolí KD, tak aby zahrnula parkování, upravenou zeleň a zahrádku hospody. Výhodné by bylo jako informaci umístit alespoň částečně zahrádku k hlavní silnici.

Muzeum

Muzeum má velmi výhodnou polohu na náměstí a jako jediná obecní budova si žádá maximální naplnění. Rekonstrukce umožní rozšíření prostor o jedno podlaží, podkroví a novou část na místě bývalé budovy ve dvoře. Ideálně by bylo prolnout infocentrum, muzeum a přesunutý obecní úřad. Možností je také umístění malé „Infokavárny“ s výhledem na řeku (jako jediná obecní budovy na náměstí). Za úvahu by stálo odkoupení nebo třeba pronájem části pozemku mezi muzeem a Tetínskými skalami a umožnit tak severní průchod směrem k řece a ke cestě na Beroun. Podle historické mapy tudy vedla cesta k trati, což bude třeba ověřit z pohledu terénu a možného propustku pod tratí.

Půjde o hledání názvu a identifikace muzea, které přitáhne turisty jako např. muzeum kněžny Ludmily nebo Přemyslovců apod. Expozice budou rozděleny do témat spojených s Tetínem a jeho potenciály. Expozice budou navrženy komplet nově v propojení s celkovou rekonstrukcí a dostavbou objektu muzea. Do expozic budou zahrnuty i venkovní prostory (např. náměstí a okolí kostelů) a krajina. Budeme hledat funkčí propojení prostorů muzea, kostela Sv. Jana Nepomuckého, kde jsou nyní výstavy a také kulturního domu.

Základní škola

Škola má přibližně 50 žáků v pěti třídách a jednu třídu předškoláků. Prostory pro výuku zatím vyhovují a navýšení se nepředpokládá. Půdní prostory jsou využívány jako sklad a kvůli střešní konstrukci je omezené jejich využití. Hlavním problémem je způsob stravování, konkrétně příprava a výdej jídla. Tyto prostory jsou absolutně nedostatečné a provozně nevyhovující. Možností je nalézt místo pro rozšíření budovy směrem do dvora, vybudovat ideálně i kuchyň a změnit provoz školy. V budoucnu, po rekonstrukci farních budov se uvažuje o využívání jídelny ve vedlejším komunitním centru. Zatím se uvažuje pouze o odebírání jídel z kuchyně, ale možnost je i ta, aby se udělal průchod mezi sousedními zahradami a děti by mohly chodit na obědy do centra.

Škola by měla být výrazněji propojena případně alespoň vizuálně s jižními novými terasovitými zahradami s přístupem do jižní části. Tyto zahrady či terasy by mohli být věnovány škole a výuce (venkovní třída, zahrádky apod.).

Mateřská školka

Mateřská škola kapacitně obci vyhovuje, rozšíření není třeba, již je řešeno v podkroví. Hlavním problémem je absence prádelny a malý prostor na přípravu jídla. Pro prádelnu by se daly využít po rekonstrukci sklepní prostory, který jsou dostačující i pro skladování. I dispozici je i prostorné podkroví, které již prošlo částečnou rekonstrukcí. Kdyby se podařilo splnit normové podmínky pro tyto prostory, mohly by se dobře využít pro učebny a v přízemí by vznikl větší prostor i na výdej jídel (s možností jídla např. v přístřešku na zahradě v letních měsících). Problém s vlhkostí části do zahrady, odstranění starých schodů a úprava zahrady je v plánovaných projektech obce. Dalším problémem je hlavní vstup přímo na hlavní silnici. Chodník je sice částečně chráněn zábradlím, ale přesto není zajištěna bezpečnost. Dopravní situace bude samostatně řešena spolu s projektem cyklotrasy a úpravou profilu ulice. K ověření bude posouzení požadavků k získání stavebního povolení a dokončení rekonstrukce. Do dalekého budoucna by se eventuálně mohlo najít jiné vhodnější místo pro umístění školky ve spojení s přírodou a bez nebezpečí dopravní kolize.

Hasičárna

Hlavní předmětem je nalezení místa pro novou budovu SDH Tetín. Požadavek je garáž pro dvě velká hasičská auta, jedno malé, tři přívěsné vozíky a rezervu pro doplnění výbavy (člun apod.), prostor pro skladování a sušení hadic (ideálně zajištění proudícího vzduch v celé délce hadice 20 m). Dále klubovnu, kde mohou probíhat schůzky dětí, kancelář, sociální zázemí, čistá a špinavá šatna. Přesné požadavky budou vycházet z příslušné normy. Důležité pro vhodné umístění je zajištění (alespoň v blízkosti) zdroj vody pro čerpání, dobrá dostupnost v obci a zabezpečení objektu. Z prozatimního jednání vychází několik možných míst, které budeme dále rozpracovávat a bude vybráno jedno nejvhodnější, jedná se o místa: dostavba garáží u kulturního domu, nová hasičárna spojena s rekonstrukcí objektů u fotbalového hřiště. Dále budeme prověřovat možnost umístění hasičské zbrojnice do některého prázdného objektu na náměstí. Ostatní místa na okraji obce nejsou podle našeho názoru vhodná.

MÍSTA V OBCI

Hřiště

Podoba i fungování hřiště postrádá jistou ucelenost. Jednotlivá hřiště fungují příliš odděleně. Ve špatném stavu je budova starých kabin, kde se nyní nachází příležitostná hospoda, fungující i jako klubovna. Požadavkem je zajištění bezpečnosti celého areálu (zabránění vjezdu motorových vozidel, vandalismu), což nemusí být pouze oplocení, ale i vhodná kombinace terénních úprav s nízkým plotem. Vysoké oplocení lze použít pouze pro prostory bezpodmínečně nutné. Každopádně je dobré, aby vše působilo a fungovalo jako celek. Dalším požadavkem je nová hospoda. Možností je umístit novou budovu místo starých kabin, která obsáhne kromě hospody zároveň i nové kabiny, zázemí, garáž, místnost na nářadí apod. Příjemný by byl zastřešený předprostor pro pohyb diváků. Orientační kapacita při utkáních je 100 lidí. Výhodou tohoto řešení je dobrá pozice pro sledování zápasu, kompaktnost a možnost využití současných kabin pro potřeby volejbalu. Nevýhoda je finanční nákladnost a nové zasíťování stavby.

Další požadavek je vybudování multifunkčního hřiště s umělým povrchem, základní atletické disciplíny pro potřeby školy (skok do dálky, 60m případně 100m trať), hřiště pro malé a větší děti, tenisová zeď. Doplněno by být posilovacími hrazdami. K využití se nabízí obecní pozemek severně od hřiště. Zároveň je požadavek ponechat prostor pro pálení čarodějnic, i když je určitě lepší místo než na hřišti. Obnova hřiště by poskytlo rozšíření aktivit, což by mohlo pokrýt i poptávku okolních obcí (což je nutné ještě před realizací ověřit).

K řešení je pak vstupní prostor s dostatečnou kapacitou pro parkováni, vlídný a přehledný vstup s informací co, kde, kdy, za kolik. Variantně se musí počítat s případným umístěním nové budovy hasičské zbrojnice na hřiště. Budova „domečku“ je plánovaná využívat pro komorní a rodinné oslavy s možností ubytování. Využití přilehlého obecního pozemku pro stanování je podmíněno ověřením umístění v CHKO a zajištění sociálního zázemí. Možnost ubytování je v obci potřeba, tudíž by se mohly vytížit tyto prostory. Nutné pak bude zajistit správu údržbu jak jednotlivých budov, tak celého areálu.

Bytovka

Prostor okolo bytového domu je velmi nevzhledný, neuspořádaný. V obci tak působí rušivým dojmem. Většina pozemku není obecní, ale bude vhodné zajistit odpovídající správu. Přínosná bude úprava alespoň části obecní cesty, která navazuje na naučnou stezku k vyhlídkám a lomům. Ověřit bude nutné provoz domu s nájemníky a případné předchozí řešení problému. Dále možnosti úpravy území, které je majetkem ČR a spravuje ho státní pozemkový úřad. Doporučujeme aby se kolem bytovky vytvořili menší komunitní zahrádky, možnost malých soukromých zahrad, které by mohli lidé využívat. Na společném prostoru umístit pergolu apod.

Sběrný dvůr

Umístění sběrného dvora u hřbitova je nevhodné. Přesunutí se nabízí do Modrého lomu, kde by svým nevelkým rozsahem a využíváním lomu nemusel působit rušivě.

Tříděný odpad

Kontejnery pro tříděný odpad se nacházejí na čtyřech místech v obci, což kapacitně celkem vyhovuje. Problémem je jejich vzhled na určených místech, především u dětského hřiště. Volba lepší formy ukládání odpadu bude pro obec přínosné.

Fara

Farní objekty projdou v blízké době (v rozsahu několika let, podle získání grantů) rekonstrukcí a rozšířením. Podle vypracované architektonické studie bude ve velké stodole sál na akce, přednáška apod. Pouze z ⅓ bude v plné výšce, ostatní je členěno do pater, která navazují na ubytování v sousední, kolmé budově. Budova, které nyní je v užívání SDH bude pro ubytování, kuchyň. Vstup do ubytovací části je uvažován z Hradní ulice (hned vedle školy), kde je nyní nová zeď, která bude probourána. Vnitřní dvůr zůstane pouze pro interní využití fary. Lidé z fary jsou hodně naklonění podpoře životu v obci, pořádat akce apod. Sál by poskytli pro využití škole. Kromě církevních aktivit, poutí, shromážděních apod. chtějí pokrývat celoročně aktivity pro obec i okolí. Uvažují o podpoře venkova, agroturistice, univerzitě 3. věku, vzdělávání, kurzy. V této souvislosti je potřeba dostatečná kapacita parkovacích míst, předpokládají někde na, u náměstí.

K faře patří neudržovaná farní zahrada, jejíž terén je hodně ve svahu. Momentálně je využívaná jen pro slepice. Větší úprava bortících se zdí a celého prostoru zatím není aktuální jelikož většina získaných financí se použije na rekonstrukce stodol. Pak je záměrem meditativní zahrada, a prostor pro účely spojené s programem. K debatě je návrh, zda by nebylo možné používat zahradu jako školní.

Úprava okolí obchodu

Prostředí obchodu s potravinama postrádá určitou kulturnost. Přínosné bude upravit okolí vstupu s parkováním, které se může umístit i na protější stranu ulice. Upravit prostor s tříděným odpadem. Podle možností je požadavkem zlepšení sortimentu a rekonstrukce budovy. Lépe napojit prostor na vinárnu a aktivity, které koná. Zvážit možnost a vzhled otevření toku potoka spojené s úpravou okolní zeleně.

Křižovatka u potoka, cesta k potoku

Tématem k řešení by byl tento prostor křižovatky cest na Beroun Srbsko a Koněprusy. Je to celkem vytížená křižovatka i díky provozu nákladních aut svážejících kamenivo z nedalekého lomu. Předmětem úprav by bylo celý prostor zkultivovat, zajistit bezpečnost přecházení a poskytnout přehlednost. Ke zvážení je posunutí silnice směrem od mostku a mostek nechat jen pro pěší. Podobu mostu rozhodně upravit, odstranit nadbytečná zábradlí. Celý prostor doplnit o vhodnou veřejnou zeleň. Do úprav bude dobré zahrnout i prostor před vinotékou, který je nyní využíván k venkovnímu posezení. Podpořit zajímavé trasování pěšiny k potoku, po které se sejde po schodech k potoku. Celému prostoru svou úpravou poskytnout logiku s návazností na předprostoru KD a nedalekého náměstí.

Úprava součástí hřbitova

Nový hřbitov je uzavřen za cihelnou zdí, kterou by bylo vhodné za západní části otevřít do krajiny, umožnit výhled k rokli, vytvořit sezení. V jeho prostoru se nachází také márnice, která v současné době není používaná. Bude dobré ji opravit a obnovit provoz (v požadavku je dotace bude na rekonstrukce budovy i obvodové zdi). Na místě by bylo vytvoření osového stromořadí nebo aleje navazující na vstup. Nutné je zkultivovat skladování odpadu, nedávat za zeď, ale umístit kontejnery ke vstupu nebo novému bočnímu vjezdu. Po přesunutí sběrného dvora vznikne volný prostor okolo hřbitova, především zajímavá zadní část nad roklí. Otevřeli se zadní hřbitovní vstup, dojde k navázání linie cesty od březového háje přes hřbitovní alej až nově odkrytou, vykácenou vyhlídku za hřbitovem. Část zadního prostoru by se mohlo vyhradit pro rozptylovou loučku.

Ulice V Rybářích

Tato ulici má velmi zajímavou pozici s hodnotnými pohledy na kostely, terasy, stráň v podhradí a doplněna nejstaršími domy. Lemuje koryto potoka s malými mostky a vyúsťuje u rokle. Tato hodnota by se měla zachovávat a podpořit. Podpořit rekonstrukce původních domů, mostků přes potok, zamezit nevhodným úpravám fasád apod.

Cesta k řece Ve Strži - obnovení historické cesty
Propojení břehů řeky - přívoz, apod.
Severní cesta pod zahradami
Chodník k sokolovně, parkování, upravit nebo odstranit zídku
Přemístění sochy P. Marie s Jezulátkem

Současné umístění příliš uzavírá prostor u kostela. Posunutím sochy na horizont se prostor otevře směrem k náměstí a získá zároveň na dynamice. Umocní se i pohled z opačné strany, z ulice V Rybářích. Případně tu mohla být socha nová.

Odstranit plot u Kostela Sv. Ludmily a zapojit do úpravy teras
Prostup kolem kostela Sv. Ludmily

Upravit místo prostupu tak, aby navazovalo na prostor teras. Možnost otevření vodního náhonu.

Prostup z teras na stráň

Propojením teras a stráně v podhradí by vznikl hodnotný prostor, který by na sebe logicky navázal. Bude nutné vyjednat směnu pozemků.

Propojení průchodu na stráň se školou
Úprava rampy u školy

Vstup do školy bude dobré více otevřít do ulice a zároveň na cestu k terasám. Řešením bude umístit schody v blízkosti vstupních dveří a snížit tak přístupovou rampu. Zároveň pomohou lepšímu propojení ulice Stážní, která je slepá a průchod do ulice Hradní je pouze přes celou rampu před školou.

Prostor před Kostelem Sv. Jana

Celý prostor lépe uchopit a využít. Rozhodně odstranit kameny a řešit citlivěji a koncepčně parkování aut popřípadě odstranit parkoviště z této strany ulice. Informační cedule nyní zbytečně brání výhledu, proto bude potřebné je umístit na výhodnější místo ke zdi. Informační cedule budou řešeny komplexně v novém informačním a orientačním systému obce.

Veřejné dětské hřiště - odstranit plot

Vhodné bude nahradit stávající plot novým, výškou nezbytně nutnou a lépe zapojit do prostoru před kostelem. Variantně přesunout před kostel a prostor využít pro novou budovu hasičárny, školy nebo školky.

Zdůraznit průhled do krajiny z ulice Na Parkáně
Průhled na obec od Kody

Vykácením průhledu na začátku lesa se vytvoří příjemné pohledové místo na obec. Nutno řešit citlivě s CHKO a s celkovým pojetím Kody.

Nádrž na náměstí

Udělat celková schodiště po delších stranách k vodě, která budou sloužit k příjemnému sezení. Zároveň se odstraní zábradlí po obvodu. Na kratších stranách se může okraj řešit vyvýšenou zídkou.

Křižovatka Koledník, autobusová zastávka

Dobré bude zklidnit dopravu, hlavně ve směru Beroun Koněprusy. Zároveň zlepšit prostor pro autobusovou zastávku. Upravit záliv, umístit lavičku, která by mohla dominantním a jediným prvkem zastávky.

Železniční zastávka

Zřídit novou ŽST, případně obnovit původní zastávku směr Praha a Beroun. Zastávka je důležitá vzhledem k podpoření turistického ruchu a také dopravy obyvatel do Prahy. Předpokladem jsou kvalitní schody u vodopádů.

Vizuální styl

Udělat pro obec určitý styl, charakteristickou podobu značení v zajímavostí vobci, informačních tabulí, popisků apod. Ten by se propsat i na virtuální prostředí, web apod.

Máte otázky?


Všechny otázky vám rádi zodpovíme, stačí nás kontaktovat: