Vize rozvoje Tetína řeší komplexně celou obec v podobě konkrétních návrhů. Tyto návrhy jsou vodítkem a doporučením pro vedení obce, kam by mohla v budoucnu směřovat svůj vývoj a aktivity. Nejedná se o návrhy, které se musí v navržené podobě realizovat. Jde o soubor nápadů, které ukáží možné řešení dající se dále rozvíjet a vylepšovat. Stejně tak, jako se nově ukazují možnosti a konkretizují požadavky, tak se Vize v čase mění. Nad nápady a návrhy by se měla vést diskuze a vedení obce může podnětné nápady dále zapracovávat v dalších navazujících projektových fázích.

Tetín je místem kde se po dlouhá léta střetávají světy pohanské a křesťanské a vzájemně splývají. Člověk zde prochází a naslouchá dávným tisíciletím, která jsou ukryta ve skalách a chodbách jeskyň. Hradiště dává tušit o kněžnách, věštkyních a obětech, jejichž důkazem jsou hojné zbytky na hradišti. Jak píše ve své kronice František Čáp „Kamkoliv tu do země zakopneš, všude se ti povalují střepy od popelnic a bohoslužebných nádob, kosti lidské, zvířecí, šperky, sponky i jiné osobní věci z doby dávno pohanské tak i křesťanské.“ Magickou sílu Tetínu dodává jedinečná poloha nad řekou, na skalách, kde žije pták Kuhán, v blízkosti lesů, jeskyň a lomů. Není zřejmě druhého tak bohatého místa.

Předními tématy vizí rozvoje obce je krajina, historie spojena s archeologií a lomy. Konceptem řešení krajiny je návrat původně kulturní krajiny s ovocnými sady, loukami a pastvinami. Zdejší krajina byla původně téměř bezlesá a velmi intenzivně zemědělsky obhospodařovaná. Vlivem intenzifikace zemědělství a opuštěním pastevectví se plochy méně vhodné pro polní obhospodařování začaly zalesňovat, proto většina lesů je druhová s nepůvodní skladbou. V podobě jakési miniaturní krajiny se objevuje v intravilánu obce. Navrženy jsou zde květnaté louky, obnovena krasové stepi na skaliskách a umožněn prostor pro zabydlení odpovídajícím druhům rostlinným i živočišným. Dochází tak k prolínání krajiny vnější a vnitřní. Takto řešená místa jsou především Tetínské terasy, prostředí rokle s vodopádem pod hradem a okolí centrální křižovatky.

Bohatá historie Tetína je zastoupena hojnými archeologickými nálezy, bájnou Tetou i přítomností sv. Ludmily. Každé kapitole je vyhrazena samostatná expozice v rekonstruovaném muzeu. Historickou stopu jsou ulice i některé ulice a místa v obci, která jsou definována a navržena na ochranu.

Velkou kapitolou Tetína jsou vápencové lomy, které značně ovlivnily nejen krajinu, ale i život místních obyvatel. Pro některé lomy jsou navrženy rekultivace a možnosti využití, některé zůstávají ponechány přírodě. Opuštěné lomy přispívají ke zvýšení biodiverzity krajiny díky pestré mozaice vzácných stanovišť, které z intenzivně obhospodařované krajiny rychle mizí a skýtají příhodné podmínky pro přežití řady významných druhů.

Ze současných témat obce je součástí vizí rozvoje rekonstrukce kulturního domu, mateřské školky, márnice s úpravou okolí hřbitova, fotbalového hřiště s novými kabinami ale i virtuální prostředí jako zdroj informací pro návštěvníky i místní obyvatele. Součástí návrhů je i vedení turistických cest, vyhlídkové trasy s navrženým podobami vyhlídek. Nově je zavedena i železniční zastávky Tetín. Jako podklad pro připravovaný územní plán obce je vymezena hranice zastavitelnosti a definují tak maximální možné rozšíření obce. Tetín nemá potřebu se více rozšiřovat a ani by to nebylo vhodné více zasahovat do přilehlé krajiny.

Pokud si chcete prohlédnout Vizi pokračujte níže na této stránce.

Seznam zdrojů

Literatura

 • Hejna, M. Lomy a vápenice v srdci Českého krasu. Envidea o.s. 2012. 91 stran.
 • Vokolek, V. Neznámé Čechy. Posvátná místa středních Čech. 1. vydání. Praha: Mladá fronta a.s. 2009. 264 stran. ISBN: 978-80-204-2079-4
 • Čáp, F. Kroniky
 • Tetín historický a speleogický. Zlatý Kůň, Česká speleologická společnost. 1996. ISBN: 80-85304-46-5
 • Hájek, Václav z Libočan. Česká kronika.Praha: Odeon. 1981
 • Dvořák, O. Tajemná tvář krajiny mezi Berounkou a Brdy. 1. vydání. Beroun: Knihkupectví U radnice. 2001. ISBN: 80-902881-3-8
 • Kozák, P. Energie míst na západ od Prahy. 1. vydání. České Budějovice: ArchET. 2003. ISBN: 80-902394-1-2
 • Matoušková, A., Mevaldová, H. Tetín sv. Ludmily v českých dějinách. 1. vydání. Beroun: BAROKO. 1992. ISBN: 80-902394-1-2
 • Brajerová, J. Procházka Tetínem. Tetín. 1995.

Internetové stránky

 • http://fotoarchiv.geology.cz
 • http://lokality.geology.cz
 • http://www.hornictvi.info
 • http://www.tetin.cz
 • http://www.insect-communities.cz
 • http://www.osel.cz
 • http://tetin.speleo.cz
 • http://ceskykras.ochranaprirody.cz
 • http://ekolist.cz
 • http://www.mesto-beroun.cz
 • http://kbkmalodraha.webnode.cz

Autorský tým City Upgrade s.r.o.

Ing. arch. Ivo Pavlík
Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová
Ing. arch. Vratislav Ansorge
Ing. arch Ilona Mikovcová

Albert Šturma
Ondřej Hrdlička
Barunka Strelcová
Kristian Holan
Jan Matoušek
Alice Mityskova

© City Upgrade říjen 2016

Máte otázky?


Všechny otázky vám rádi zodpovíme, stačí nás kontaktovat: